Förrättning 2018

2023-03-09 Slutreglering av intrångsersättning

Nedsättning av pengar hos myndighet enligt lag 1927:56

Rovögerns Vägsamfällighet har erhållit uppgifter om bank, clearingnr- och kontonummer från flertalet ersättningsberättigade och på sätt kunna betala ut intrångsersättning.

Emellertid har vi efter ett flertal försök genom mail, brev och rekommenderat brev skickat till folkbokföringsadresser, inte erhållit någon återkoppling från Täfteå 3:19 (Christopher Holmberg), Täfteå 3:3 (Gunnar Jonsson), Täfteå 8:55 (Bror Sören Nilsson & Karin Agda Kristin Nilsson) samt Täfteå 38:1 (Heiner Schorn) och därmed inte kunnat betala ut intrångsersättning enligt Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål 2022-06-20.

Av ovanstående framgår (i) att borgenären vägrar ta emot Sökandens betalning och/eller (ii) att Sökanden är förhindrad att betala på grund av annan av borgenären beroende omständighet då borgenärerna inte uppgett kontonummer för betalning. Förutsättningar för att bevilja nedsättning av pengar hos myndighet föreligger således.

Länsstyrelse Norrbotten beslöt 2023-03-01 att ta emot det nedsatta beloppet om totalt 132 957,34 kr i enligt med Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.

1§   Vägrar borgenär att mottaga erbjuden betalning av förfallen gäld, som skall erläggas i penningar, eller är på grund av borgenärs bortovaro eller sjukdom eller någon annan av honom beroende omständighet gäldenären hindrad att verkställa betalning av sådan gäld, äge gäldenären fullgöra betalningen genom att för borgenärens räkning nedsätta beloppet hos länsstyrelsen.

Detta innebär att Rovögerns Vägsamfällighet har uppfyllt samtliga förpliktelser gentemot ovan namngiva borgenärer.

2022-12-20 Ränta på intrångsersättning 

Umeå Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, mål nr: F 3276–18, meddelande dom 2022-06-20, vann lagakraft 2022-07-11.

Detta innebar att vi betalade ut intrångsersättning på drygt 600 000 kr under kvartal 3 2022.

Nu har vi även betalat ut ränta på ersättningsbeloppet med en summa på drygt 140 000 kr från att Umeå kommun Lantmäterimyndighets beslutet vunnit laga kraft, dvs 14 dec 2018, enbart till de som inte överklagat förrättningen.

2022-11-07 Ränta på intrångsersättning 

Under augusti/september månad 2022 betalade vägsamfällighet ut intrångsersättning. Fortfarande efter flera påminnelser så saknas återkoppling från 5 personer som är berättigad till ersättning.

Emellertid så kommer vi till övriga att betala ut ränta på ersättningsbeloppet från att Umeå kommun Lantmäterimyndighets beslutet vunnit laga kraft, dvs 14 dec 2018.

2022-11-07 Kostnad för anläggningsförrättning

(Ref. till Lantmäterimyndighetens brev 2022-10-18)

Lantmäterimyndigheten har efter att dom i Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt vunnit lagakraft 2022-07-11 sammanställt och fakturerat kostnader för anläggningsförrättning enligt beslut 2012-01-05. 

Förrättningen och dess avslut har dragit ut på tiden (12 år), bl.a. på grund av ett flertal olika överklagande av anläggningsförrättning och har påverkat kostnaden.

Enligt Lantmäterimyndigheten ska Vägsamfällighet fördela fakturan enligt delägarnas andelstal. Detta kommer att ske under november månad.

2022-08-24 Intrångsersättning

Intrångsersättning skickad till de som lämnat in kontonummer (saknas 5 efter flera påminnelser).

2022-08-01 Intrångsersättning

Umeå Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, mål nr: F 3276-18, meddelande dom 2022-06-20, har vunnit lagakraft 2022-07-11.

Intrångsersättning utbetalas till de som lämnat in kontonummer under aug / sept 2022.

2022-02-08 Intrångsersättning

Ärendet under handläggning av Umeå Tingsrätt Mark & Miljödomstolen stoppar utbetalningarna.

Tyvärr, måste vi skjuta på den efterlängtade utbetalning av intrångsersättning beslutat av Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun 2018-11-16, efter samtal med Umeå Tingsrätt Mark & Miljödomstolen och Umeå kommun Lantmäterimyndigheten. Överinstanserna har prövat vissa frågor men ersättningsfrågan är kvar hos MMD. Vi kan helt enkelt inte betala ut några ersättningar eftersom det är inte klart hur stora andelar alla skall ha.

Läs mer här 

2021-11-04 Intrångsersättning

Kan betalas ut då Högsta Domstolen inte tog upp ärendet till prövning.

Intrångsersättning tillhör fastigheten.

Utbetalning fördelas i relation till ägarandel.

Utbetalning sker genom en utbetalningsavi.

Målsättning att det ska vara klart 2021.

2021-10-28 Överklagan till Högsta Domstolen

Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolens avvisan av klagan över domvilla och avslag ansökan om resning har överklagats till Högsta Domstolen av Sören Nilsson, Rovågersvägen 33.

Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Detta innebär att vi äntligen kan betala ut intrångsersättning till berörda i storleksordning 500 000 kr.

Vi återkommer angående utbetalningsrutin.

2021-06-13 Överklagan till Högsta Domstolen

Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolens avvisan av klagan över domvilla och avslag ansökan om resning har överklagats till Högsta Domstolen av Sören Nilsson, Rovågersvägen 33. Beräknad handläggningstid ca 1,5 år och innebär att vi för närvarande inte kan betala ut intrångsersättning.

2021-05-04 Mark & Miljööverdomstolen, avvisar överklagan

Förrättning utförd av Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har överklagats av Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå, Sören Nilsson, Rovågersvägen 33, Ingegärd Nyström, Svartviken och Gunnar Jonsson, Täfteå.

Efter föredragning fattar Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen följande beslut:

Mark- och miljööverdomstolen avvisar klagan över domvilla.

Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan om resning.

Utbetalning intrångsersättning till berörda markägare

Då Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen har avvisat överklagan och avslagit ansökan om resning så kan vi betala den av lantmäterimyndigheten fastställda ersättning för ianspråktaget utrymme. En gång i månad kommer utbetalning att ske.

Läs mer längst ner på denna sida

2020-10-27 Mark & Miljööverdomstolen, Målnr 222420 - Intrångsersättning

”Vi har under en längre tid haft en högre målinströmning och har därför något längre handläggningstid än normalt. Jag kan tyvärr inte ge något närmare besked än att handläggningen i målet pågår”.

Svea hovrätt
Specialistföredragande, Avdelning 6

2020-02-24 Beslut i överklagan av KLM:s beslut om intrångsersättning

Förrättning utförd av Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har överklagats av Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå, Sören Nilsson, Rovågersvägen 33, Ingegärd Nyström, Svartviken och Gunnar Jonsson, Täfteå.

Beslut - Mark- och miljödomstolen överlämnar överklagandena i målet till Mark- och miljö överdomstolen.

Skäl för beslutet – KLM:s anläggningsbeslut har numera vunnit laga kraft. Med hänsyn till att klagande framfört synpunkter på KLM:s hantering och förfarande under hela förrättningen anser mark- och miljödomstolen att vad klagandena har anfört får anses innefatta klagan över domvilla.

Mark- och miljödomstolen översänder därför överklagandena till Mark- och miljööverdomstolen för prövning av frågan om klagan över domvilla vad anser anläggningsbeslutet

Vad menas med klagan över domvilla - En klagan på domvilla är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, dvs. som inte längre kan överklagas, ska undanröjas på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet.

Läs mer i dokument längre ner på sidan.

2019-10-02 Omprövning av andelstalsbeslut berörande Täfteå GA:6

Ansökan om ovanstående förrättning har återkallats av sökande Björn Ludvigsson, Ulrika Lindgren, Melker Fransberg, Tomas Eklund, Thomas Fredriksson och Ingela Fredriksson som även ska betala lantmätarens förrättningskostnader med lika andel.

Läs mer i dokument längre ner på sidan.

2018-12-16 Överklagan

Förrättningen daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har enligt Förrättningslantmätare Erik Stark, Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun överklagats av:

1.      Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå

2.      Sören Nilsson, Rovågersvägen 33 (se protokoll från årsstämma 20180728)

3.      Ingegärd Nyström, Svartviken

4.      Gunnar Jonsson, Täfteå 

Överklagan har vidarebefordrat till Umeå Tingsrätt, Mark och Miljö Domstolen med en handläggningstid upp till 2 år

Detta innebär att utbetalning för intrång inte kan ske.