Projekt

Projektbeskrivning

Sondering hos Riksförbundet enskilda vägar, Lantmäteriet, banker.

Preliminära offerter ny väg.

Preliminär budget och finansieringskalkyl.

Kvalitetssäkring av budget och finansieringskalkyl hos Grant Thornton.

Stämmobeslut angående omförrättning.

Ansökan om bidrag till förrättning.

Förberedande projektering breddning väg som underlag till omförrättning.

Omförrättning genomförs breddning, andelstal.

Skanning av generella bidragsmöjligheter.

Delansökan om bidrag till ny väg.

Upphandling extern huvudkonsult, ansvarar för underkonsulter

Exakt inmätning mittlinje, höjder, längdmätning, asfaltkanter, fastighetsgränser, arbetsområdesgränser, provgropar för geoundersökning.

Inmatning av samtliga data på ritningar.

Föra in vattenledning på ritningar.

Klassning av väg som enskild väg 520 fordon/dygn och 10 tunga fordon / dygn, liknande som Skeppsviksvägen

Q3 14 Överklaga Mark & Miljödomstolens dom där det felaktigt angetts att 2 privatperson ska betala rättegångskostnader.

Q4 14 Upprätta valda tvärsektioner diken, trummor och anslutande mark vid sidan väg.

Q4 14 Projektering kanalisation bredband.

Q4 14 Förenklad miljökonsekvensbeskrivning där miljövärden, fornlämningar, skyddsvärda arter, ev. enbetesbestämmelser, ev. myrar som avvattnas via vägen o.liknande.

Q4 14 Momsutredning.

Q1 15 Ytterligare bidragsansökning.

Q2 15 Samråd med berörda markägare.

1/3 15 Förfrågningsunderlag klart

1/3 15 Anbudsinfordran.

1/6 15 Utvärdering av anbud.

Juni 15 Komplettering och förtydligande av anbud

Juni 15 Budget och finansieringskalkyl.

2/8 15 Stämmobeslut.

Aug 15 Förhandlingar.

Aug 15 Avtalsskrivande.

1/9 15 Start av entreprenad.

2015-16 Genomförande.

2016 Slut besiktning.