Historik

Rovågern-vägen 245.000 kr

Hej på er!

Av en ren tillfällighet snubblade jag över en gammal tidningsartikel om Rovågern-vägen (som väl snart får heta Rovögern-vägen?).

Artikeln stod att läsa i Västerbottens-Kuriren den 16 december 1954.

Jag har lagt in en liten notis om den på Skäret-sidan www.skar1.se – men den går också att läsa direkt härifrån:

www.skar1.se/rovagernvagen.jpg

//Lennart Forsberg

andrasidan.ordbanken.se


Täfteå by och Rovågersvägen

Täfteå är ett av de allra äldsta ortnamnen i Västerbotten. Namnet Tefte är från tiden före vikingatiden, dvs. före 800-talet. Museét i Umeå har intressant material om byn. En studiecirkel med en grupp av boende i Täfteå har sammanställt ett kompendie om byn. Hemsidan taftea.com ger en bred bild av Täfteå.

Historik

Fiskenäring och fritidsbebyggelse i samverkan ledde till anläggandet av Rovögersvägen. Dessutom så gynnades även skogsskötseln. När väl vägen blivit känd utvecklades friluftslivet markant bl.a. för besök på Fäbodsandsbadet och för studier av det rika fågellivet kring vikar och skär.

1900 fanns det bara en stig från Täfteå by och till fiskeläget Rovögern/Rovan. Den äldsta vägen gick endast till Skäret och slutade vid Röda Ladan. För tyngre och framförallt snabbare transporter blev båtar räddningen.

1949 diskuterades anläggande av en fiskehamn i åmynningen i Täfteå. Muddring skulle emellertid bli för kostsamt och man bestämde att satsa på Rovögern/Rovan.

1954 började en sträckning att klarna.

1955 påbörjades projektering.

1959 var vägen färdigställd.

1959 ansökte Abel Jonsson, byålderman och fiskare på Bjuren, om väg till Laxågern för sin nytta.

1960 årsavgiften var 5 kr.

1962 var Laxågersvägen färdigställd.

1963 medlemsantalet var 123 st.

1964 framkom klagomål på dåvarande grusväg som kräver omfattande underhåll, sladdning osv.

1965 erhålls ett preliminärt besked om möjlighet till statsbidrag på 70 % av kostnaden för ombyggnad och oljegrusning till en vägbredd 3,5 meter.

1966 beslöts att anta anbud från N P Lund på 537 000 kr.

1967 var ombyggnad och oljegrusning färdigställd.

1965 beslutade Länsstyrelsen och Lantmäteriet om vägförrättning där andelstalens var indelade i fyra klasser. Handlingar för förrättningen beskriver andelstal för varje sommarhus, tomt och skogsfastighet. Med dessa andelstal som grund debiterar Vägsamfälligheten vägavgifter för varje år.

1965 fick Rovögern elektricitet och telefonen.

1980 fanns ca 3 hushåll som bor permanent efter vägen.

1985 startade sophämtning, tidigare brändes sopor och skräp.

1989 började Postverket med lantbrevbärartjänster. Tidigare lämnades post i brevlådor vid f.d. Barnkolonin.

2009 finns ca 60 hushåll som bor permanent efter vägen.

2011 projektering 6 meters väg färdigställd.

2011 anläggningsförrättning genomförd (nya andelstal & breddning väg).

2012 anläggningsförrättning överklagad av Barbro Åström, Birgitta Strandman och Aino Engman.

2015 anläggningsförrättning vinner laga kraft i Svea Hovrätt Mark- & Miljööverdomstolen och projektering ny väg färdigställs.

2015 Kaj Johansson Åkeri AB erhåller uppdraget att bygga framtidens väg, 6 meter belagd, färdig, slutbesiktigad och godkänd hösten 2017.

2017 I samband med årsstämman i juli månad invigdes ny 6 meter belagd väg med hela Rovögerns boende närvarande.

2017 på hösten slutbesiktades och godkändes ny väg.  

2017 Umeå Kommun Miljö och Hälsoskydd får en anmälan från 1 medlemsfastighet att trumma Rovsundet har en mindre diameter än tidigare. Det stämmer inte, men Umeå Kommun Miljö och Hälsoskydd förelägger Rovögerns Vägsamfällighet att trumma Rovsundet ska bytas ut mot valvbåge eller bro med en bredd på 3,6 meter för att förbättra fiskvandring.

2017 2 medlemsfastigheter har gjort polisanmälan för påstått intrång och skadegörelse.

”Anläggningsbeslut har vunnit laga kraft, likaså har tillträdesbeslutet gjort det. Därmed får det anses som att vägområdet får tas i anspråk för att bygga om vägen. Något speciellt igångsättningstillstånd behöver inte Lantmäterimyndigheten ge”.

Läggs ned efter förundersökning av Polisen. Nedläggning överklagas till åklagare och sedermera till överåklagare utan resultat.

2018 förrättningen angående ersättning för intrång överklagats till Mark- och Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt av 4 medlemsfastigheter. 

2018 begär 3 medlemsfastigheter en överflyttning av ärendet till Statliga Lantmäteri-myndigheten SLM (tillhör Finansdepartementet). Umeå Kommuns Lantmäterimyndighet har avslagit begäran.

2018 överklagar 3 medlemsfastigheter till Förvaltningsrätten, Umeå Kommuns Lantmäteri-myndighets avslag av överflyttning av ärendet till Statliga Lantmäterimyndigheten SLM (tillhör Finansdepartementet) 

2018 begär 5 medlemsfastigheter en omförrättning då det anser att Ton/Km metoden inte är rättvis. Umeå Kommuns Lantmäterimyndighet meddelar att beslut om omförrättning tas först efter Mark- och Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt dom.

2019 färdigställs projekt Rovsundet genom att valvbåge med en diameter på 3,6 meter installeras.

2021 Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen avvisar klagan över domvilla och Högsta domstolen avslår ansökan om resning.

2022 Mark- och Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt påbörjar hantering av överklagan från

2022 Umeå Tingsrätt Mark- och miljödomstolen, mål nr: F 3276-18, dom 2022-06-20, har vunnit lagakraft 2022-07-11. Utbetalning intrångsersättning kan då ske inkl. ränta.

2023 slutreglering av intrångsersättning har skett genom nedsättning i enlighet med Lag 1927:56 hos Länsstyrelse Norrbotten om totalt 132 957,34 kr för 5 personer som inte gått att nås för utbetalning och innebär att Rovögerns Vägsamfällighet har uppfyllt samtliga förpliktelser gentemot borgenärer.

2023 en momsåterbetalning har erhållits med 5 887 794 baserat på ett avgöranden från EU-domstolen. Samfällighetsföreningar ska redovisa både ingående och utgående moms.