Projekt‎ > ‎

Förrättning 2018

2020-02-24 Beslut i överklagan av KLM:s beslut om intrångsersättning

Förrättning utförd av Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har överklagats av Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå, Sören Nilsson, Rentjärn, Ingegärd Nyström, Svartviken och Gunnar Jonsson, Täfteå.

Beslut - Mark- och miljödomstolen överlämnar överklagandena i målet till Mark- och miljö överdomstolen.

Skäl för beslutet – KLM:s anläggningsbeslut har numera vunnit laga kraft. Med hänsyn till att klagande framfört synpunkter på KLM:s hantering och förfarande under hela förrättningen anser mark- och miljödomstolen att vad klagandena har anfört får anses innefatta klagan över domvilla.
Mark- och miljödomstolen översänder därför överklagandena till Mark- och miljööverdomstolen för prövning av frågan om klagan över domvilla vad anser anläggningsbeslutet

Vad menas med klagan över domvilla - En klagan på domvilla är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, dvs. som inte längre kan överklagas, ska undanröjas på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet.
Läs mer i dokument längre ner på sidan.

2019-10-02 Omprövning av andelstalsbeslut berörande Täfteå GA:6

Ansökan om ovanstående förrättning har återkallats av sökande Björn Ludvigsson, Ulrika Lindgren, Melker Fransberg, Tomas Eklund, Thomas Fredriksson och Ingela Fredriksson som även ska betala lantmätarens förrättningskostnader med lika andel.

Läs mer i dokument längre ner på sidan.


2018-12-16 Överklagan

Förrättningen daterad 2018-11-16 angående ersättning för intrång har enligt Förrättningslantmätare Erik Stark, Lantmäterimyndigheten Umeå Kommun överklagats av:

1.      Christopher Holmberg / Cecilia Bergstén, Täfteå
2.      Sören Nilsson, Rentjärn (se protokoll från årsstämma 20180728)
3.      Ingegärd Nyström, Svartviken
4.      Gunnar Jonsson, Täfteå 

Överklagan har vidarebefordrat till Umeå Tingsrätt, Mark och Miljö Domstolen med en handläggningstid upp till 2 år
Detta innebär att utbetalning för intrång inte kan ske.

2018-11-16 Intrångsersättning

Nu har lantmäterimyndigheten avslutat förrättning och ersättning för ianspråktaget utrymme är fastställt.

För att vägsamfälligheten ska kunna verkställa utbetalning ska följande uppgifter skickas till vägsamfälligheten sekreterare Lena Blomström, via post eller e-post.

Post: Lena Blomström, Harrevelsudden 20A, 907 88 Täfteå
E-post: l.blomstrom@gmail.com

Fastighetsbeteckning:
Ägare (den som ska få utbetalningen):
Adress:
Postadress:


Fastställt belopp:


Bank:
Clearing nr:
Kontonummer:

Läs mer i bifogat dokument!
Ċ
Rovögerns Vägsamfällighet,
2 mars 2020 10:04
Ċ
Rovögerns Vägsamfällighet,
2 mars 2020 10:10
Ċ
Rovögerns Vägsamfällighet,
22 nov. 2018 11:24
Comments