Projekt

Projektbeskrivning

 Sondering hos Riksförbundet enskilda vägar, Lantmäteriet, banker.

Preliminära offerter ny väg.

Preliminär budget och finansieringskalkyl.

Kvalitetssäkring av budget och finansieringskalkyl hos Grant Thornton.

Stämmobeslut angående omförrättning.

Ansökan om bidrag till förrättning.

Förberedande projektering breddning väg som underlag till omförrättning.

Omförrättning genomförs breddning, andelstal.

Skanning av generella bidragsmöjligheter.

Delansökan om bidrag till ny väg.

Upphandling extern huvudkonsult, ansvarar för underkonsulter

Exakt inmätning mittlinje, höjder, längdmätning, asfaltkanter, fastighetsgränser, arbetsområdesgränser,            provgropar för geoundersökning.

Inmatning av samtliga data på ritningar.

Föra in vattenledning på ritningar.

Klassning av väg som enskild väg 520 fordon/dygn och 10 tunga fordon / dygn, liknande som 
     Skeppsviksvägen

Q3 14       Överklaga Mark & Miljödomstolens dom där det felaktigt angetts att 2 privatperson ska betala
                rättegångskostnader.

Q4 14       Upprätta valda tvärsektioner diken, trummor och anslutande mark vid sidan väg.

Q4 14       Projektering kanalisation bredband.

Q4 14       Förenklad miljökonsekvensbeskrivning där miljövärden, fornlämningar,  skyddsvärda arter, ev.
                enbetesbestämmelser, ev. myrar som avvattnas via vägen o.liknande.

Q4 14      Momsutredning.

Q1 15      Ytterligare bidragsansökning.

Q2 15      Samråd med berörda markägare.

1/3 15     Förfrågningsunderlag klart

1/3 15     Anbudsinfordran.

1/6 15     Utvärdering av anbud.

Juni 15     Komplettering och förtydligande av anbud

Juni 15     Budget och finansieringskalkyl.

2/8 15     Stämmobeslut.

Aug 15     Förhandlingar.

Aug 15     Avtalsskrivande.

1/9 15      Start av entreprenad.

2015-16   Genomförande.

2016        Slut besiktning.

Ċ
Rovögerns Vägsamfällighet,
6 apr. 2015 10:24
Ċ
Rovögerns Vägsamfällighet,
6 apr. 2015 10:38
Comments